www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / chronologische lijst / Discorso del Santo Padre

Discorso del Santo Padre ai pellegrini convenuti a roma per le beatificazione e ai membri della "Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri" in occasione del X anniversario dell' Ecclesia Dei

De toespraak op 26 oktober 1998 van de Heilige Vader tot de leden van de "Priesterbroederschap Sint Petrus" bij gelegenheid van de 10e verjaardag van het Motu Propio "Ecclesia Dei"

De originele tekst is in het Frans gegeven en ontleend aan de Vaticaanse website.

Ik groet u van harte, dierbare pelgrims, die naar Rome gekomen bent bij gelegenheid van de 10e verjaardag van het Motu propro Ecclesia Dei, om uw geloof in Christus en uw trouw aan de Kerk te bevestigen en te hernieuwen. Dierbare vrienden, uw aanwezigheid bij de "Opvolger van Petrus, aan wie het toekomt op de eerste plaats te zorgen voor de eenheid van de Kerk" (Oecumenisch Concilie Vaticanum I, eerste dogmatische constitutie Pastor aeternus) is van bijzondere betekenis. Om de schat veilig te bewaren die Jezus aan haar toevertrouwde met vastberadenheid op de toekomst gericht, heeft de Kerk de plicht om zich blijvend te beraden over haar banden met de Traditie, welke tot ons komen van de Heer door de Apostelen, zoals de gehele geschiedenis door bevestigd is. In overeenstemming met de geest van bekering van de Apostolische Brief Tertio millenio adveniente (nrs. 14, 32, 34, 50), spoor ik alle katholieken aan gebaren van eenheid te maken en om hun aanhankelijkheid met de Kerk te hernieuwen, opdat de legitieme verscheidenheid en de verschillende gevoeligheden, welke waardig en respectabel zijn, hen niet van elkaar doet scheiden, maar hen leiden tot het gezamenlijk verkondigen van het Evangelie; en zo, aangespoord door de Geest die al de gaven leidt tot eenheid, allen de Heer kunnen loven en het heil aan alle naties verkondigd zal worden.

Ik wens dat alle leden van de Kerk erfgenamen blijven van het geloof dat van de Apostelen ontvangen is, dat waardig en trouw gevierd wordt in de heilige mysteries met vurigheid en schoonheid, opdat in toenemende mate genade ontvangen wordt (cf. Concilie van Trente, sessie VII, 3 maart 1547, decreet over de sacramenten) en zullen leven in een diepe en innige relatie met de Goddelijke Drie-eenheid. Bekrachtigd en goed gebaseerd op de liturgische hervorming, verlangd door het Tweede Vaticaans Concilie en op gang gebracht door Paus Paulus VI, geeft de Kerk ook een teken van begrip aan personen die "gehecht zijn aan bepaalde voorafgaande liturgische en disciplinaire vormen" (Motu Propio Ecclesia Dei, nr. 5). Het is in dit perspectief dat men het Motu Propio Ecclesia Dei moet lezen en toepassen; ik wens dat allen in de geest van het tweede Vaticaans Concilie leven, in volledige overeenstemming met de Traditie, strevend naar de eenheid in liefde en trouw aan de Waarheid.

Het is onder "de werking van de Heilige Geest, door wie de gehele kudde van Christus in stand wordt gehouden en vooruitgaat in de eenheid van geloof" (Vaticanum II, Dogmatische Constitutie Lumen gentium, nr. 25), dat de Opvolger van Petrus en de bisschoppen, opvolgers van de Apostelen, het Christelijk mysterie onderwijzen, op een heel bijzondere wijze, bevestigen en versterken de bisschoppen, bijeengebracht in oecumenische Concilies met Petrus en onder Petrus, de leer van de Kerk, trouwe erfgenamen van de Traditie die reeds bijna twintig eeuwen bestaat als een levende werkelijkheid die voortschrijdt, en een nieuwe kracht geeft aan de eenheid van de kerkelijke gemeenschap. De laatste oecumenische concilies - Trente, Vaticanum I, Vaticanum II - zijn vooral gericht op het verduidelijken van het mysterie van het geloof en men ondernam noodzakelijke hervormingen voor het welzijn van de Kerk, gericht op de continuïteit met de apostolische Traditie welke reeds door Sint Hippolytus aanvaard was.

Het komt op de eerste plaats aan de bisschoppen toe, in eenheid met de Opvolger van Petrus, om krachtdadig en liefdevol de kudde te leiden, opdat het katholieke geloof overal wordt veiliggesteld (cf. Paul VI, Apostolische Exhortatie Quinque iam anni; code van canoniek recht, can. 386) en waardig wordt gevierd. Inderdaad, overeenkomstig de regel van Sint Ignatius van Antiochië, "Waar de bisschop is, daar is ook de Kerk" (Brief aan de inwoners van Smyrna, VIII, 2). Broederlijk nodig ik ook de bisschoppen uit begrip en een hernieuwde pastorale aandacht te hebben voor gelovigen die zich aangetrokken voelen tot de oude ritus en, op de drempel van het derde millennium alle katholieken te helpen de viering van de heilige geheimen te beleven met een toewijding die een werkelijk voedsel voor hun geestelijk leven moge zijn en een bron van vrede. U toevertrouwend aan de voorspraak van de Maagd Maria, volmaakt model van de "sequela Christi" en Moeder van de Kerk, dierbare broeders en zusters, verleen ik de apostolische zegen aan u, zowel aan al degenen die u dierbaar zijn

Herzlich grüsze ich alle Pilger, die anlässlich der zehn Jahre des Motu propio Ecclesia Dei zu den Gräbern der Apostelfürsten nach Rom gekommen sind. Gerne erteile ich Euch und allen Euren Lieben daheim den Apostolischen Segen.

I warmly welcome the Englisch-speaking pilgrims who have come to venerate the Tombs of the Apostles on the occasion of the Tenth Anniversary of the Motu Proprio Ecclesia Dei. Upon you and your families, I invoke the Almighty God's abundant blessings. 3