www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Oude Chronologische Lijst / Amsterdam

De "laatste wil" van een bisschop

Met de grootste dankbaarheid aan Mgr. Punt, Bisschop van Haarlem, zal, na een jarenlange afwezigheid, binnenkort met zijn verlof de Traditionele of beter gezegd de Klassieke Romeinse Liturgie weer met regelmaat in Amsterdam - in de kerk van de H.Agnes aan de Amstelveenseweg - worden opgedragen. De H.Liturgie zal worden verzorgd door priesters van de Priesterbroederschap St. Petrus. Met ingang van zondag 17 september 2006 zal, voorlopig Ad Experimentum, iedere Zondag om 12:00 uur de .H.mis volgens het Missale Romanum, uitgave 1962 worden opgedragen. Deze eerste Klassieke Latijnse H.Mis, op 17 september zal worden opgedragen voor Mgr. Bomers†, ter gelegenheid van de achtste verjaardag van zijn sterfdag op 12 september 1998. Hiermee willen we ook onze dankbaarheid uitdrukken voor de wonderdadige interventie, waarmee Mgr. Bomers† acht jaar na zijn overlijden zijn laatste Wil tot stand heeft gebracht. Wij zijn Mgr. Punt dankbaar dat hij de bemiddeling door onze stichting Ecclesia Dei (Delft) in deze heeft aanvaard.

Na een jarenlang proces van zoeken naar de mogelijkheden hiertoe is het dan eindelijk zover en zal Deo Volente in september de eerste H.Mis volgens de Klassieke Romeinse Liturgie na vele jaren weg geweest te zijn weer in Amsterdam worden opgedragen.

Een jarenlang proces dat aanvangt in de tijd dat Mgr Bomers† nog Bisschop van Haarlem was. Vanaf de eerste contacten met hem via Una Voce Nederland, heeft hij altijd positief gestaan tegenover de vraag naar een locatie in Amsterdam of omgeving waar de H.Mis regelmatig volgens de Klassieke Romeinse Liturgie zou kunnen worden opgedragen. Echter gezien de houding van de vele parochiepriesters en -besturen kon hij niet zonder meer een kerk aanwijzen en raadde hij ons aan om rechtstreeks met de parochies te onderhandelen. Bij een positief resultaat was zijn toestemming verzekerd. Helaas dit strandde op onwil van velen. Zo waren er inmiddels afspraken met de Syrisch Orthodoxe gemeenschap over het gebruik van de voormalige Redemptoristen Kerk aan de Keizersgracht (Onze Lieve Vrouwe Kerk) in een redelijk ver gevorderd stadium welke vervolgens werden getorpedeerd door een veto van een van de RK-mede-gebruikers van dit kerkgebouw. Mede als voorbeeld van zijn goede wil heeft Mgr. Bomers toentertijd, in juni 1998 de uitnodiging van de Priesterbroederschap St. Petrus aanvaard om zes seminaristen in Witzgradbad tot priester te wijden (zie foto-verslag). Helaas werd dit signaal niet door de parochies overgenomen.

Vervolgens is het september 1998. Woensdag 9 september was Mgr. Bomers voor een lezing in Brussel. In de drukte na de lezing vond een korte ontmoeting met pater Duroisin fssp. plaats Tijdens deze ontmoeting laat hij pater Duroisin fssp weten dat hij in Amsterdam een kerkgebouw ter beschikking van de Priesterbroederschap St. Petrus heeft. Aangezien het moment na zo'n lezing niet bepaald geschikt was om hier uitgebreider op in te gaan, zou hij het een en ander schriftelijk bevestigen en de Priesterbroederschap St. Petrus hiervan op de hoogte te stellen. .... helaas, zaterdag 12 september overlijdt Mgr. Bomers geheel onverwachts aan een hartinfarct terwijl hij op het postkantoor "de laatste brief" bezorgt. Niemand heeft ooit geweten welke kerkgebouw Mgr. Bomers ter beschikking van de Priesterbroederschap St. Petrus heeft willen stellen.

Ondertussen is er de parochie van de H.Agnes in Amsterdam, die vanaf de half jaren negentig vocht voor het behoud van haar kerkgebouw. Het decreet, waarmee het kerkgebouw aan de eredienst zou worden onttrokken, was al door Mgr.Bomers getekend. De parochieraad neemt het bestuur van de parochie over, tekende evenals de pastoor van de parochie beroep hier tegen aan in Rome, zodat uitvoering van het decreet moest worden uitgesteld. Bovendien wist zij het kerkgebouw op de monumentenlijst geplaatst te krijgen. Op 15 augustus 1998 organiseert de parochie een "ouderwets" Marialof, waarvoor ook Mgr. Bomers was uitgenodigd. Dit lof trok vele honderden gelovigen uit geheel Amsterdam. Mgr. Bomers was zichtbaar onder de indruk. En dan op 14 september, de maandag na het overlijden van Mgr. Bomers, ontvangt de voorzitter van de parochieraad een brief van Mgr. Bomers. Hoewel de brief gedateerd was op donderdag 10 september, zou dit gezien de dag van ontvangst wel eens "de laatste brief" geweest kunnen zijn. Men kan ernaar gissen. In deze brief schrijft Mgr. Bomers aan de parochieraad dat hij een bestemming voor het kerkgebouw in petto heeft en dat de parochieraad hierover contact moet opnemen met de deken van Amsterdam.. .... helaas, Mgr. Bomers was zaterdag 12 september zo plosteling uit het leven weggeroepen, dat hij kennelijk nog geen gelegenheid heeft gehad om de deken van Amsterdam te informeren over de bestemming van het kerkgebouw. Niemand heeft ooit geweten welke bestemming Mgr. Bomers voor dit kerkgebouw heeft gehad.

Zo nam Mgr. Bomers twee hoopvolle "wensen", die niets van elkaars bestaan afwisten, als vraagtekens mee zijn graf in.

Ondertussen heeft Mgr Punt aan de Priesterbroederschap St. Petrus laten weten dezelfde koers als zijn voorganger, Mgr. Bomers, te zullen volgen. Dus zodra de Priesterbroederschap een parochie zou vinden, die bereid zou zijn de Priesterbroederschap St. Petrus liturgisch onderdak te verlenen, was zijn toestemming in principe geregeld. Dit bleek echter "het zoeken naar een speld in een hooiberg", waarbij de speld ontbrak. Omdat als gevolg van een zekere interne onrust binnen de Franse tak van de Priesterbroederschap, pater Duroisin fssp naar Frankrijk werd overgeplaatst, moest deze zoektocht uiteindelijk eind 1999 worden gestaakt. Pas in 2003 keerde pater Duroisin fssp weer terug. Aan de andere kant heeft Mgr. Punt het decreet waarmee het kerkgebouw van de H.Agnes, aan de eredienst zou worden onttrokken ook nooit geactiveerd.

Anno december 2005 wordt onze stichting door de Priesterbroederschap St. Petrus rechtstreeks benaderd vanuit haar hoofdzetel in het Zwitserse Fribourg. Daar hebben zij een E-mail ontvangen van iemand uit Amsterdam, waarin de suggestie werd gegeven dat de St. Agnes in Amsterdam mogelijk een lokatie zou kunnen zijn voor de Klassieke Romeinse Liturgie. Door bemiddeling van onze Amsterdamse E-mail-schrijver is contact gelegd met de parochieraad van de St. Agnes aan de Amstelveenseweg. Hier kwamen niets vermoedend de twee lijnen, door Mgr. Bomers als vraagtekens achtergelaten, op wonderbaarlijke wijze, bij elkaar, waardoor straks, in september van dit jaar en 8 jaar na het overlijden van Mgr. Bomers zijn "laatste Wil" uiteindelijk toch verwerkelijkt zal worden. Kennelijk acht de Voorzienigheid dat de tijd nu rijp is. Dit wordt door meerdere vertegenwoordigers van de parochieraad bevestigd. De parochieraad reageert niet alleen enthousiast op het voorstel, maar neemt zelfs het verdere initiatief tot uitvoering ervan ter hand. Daarom zal met verlof van Mgr. Punt, Bisschop van Haarlem, met ingang van 17 september 2006 een priester van de Priester-broederschap St. Petrus op verzoek van de parochieraad van de St. Agnes iedere Zondag om 12:00 uur de H.Mis volgens de Klassieke Romeinse Liturgie, laatstelijk vastgelegd in de Liturgische boeken van 1962, opdragen.

Bij dit alles komt nog de volgende coïncidentie dat doordat de kerk van H. Agnes tot op heden op de nominatie stond om aan de eredienst ontrokken te worden, deze kerk nooit is verbouwd en daardoor feitelijk ongeschonden voor de Klassieke Romeinse Ritus bewaard is gebleven (foto's St. Agnes).

Laten wij bidden op voorspaak van de H.Agnes en Mgr.Bomers voor het welslagen van de activiteiten van de Priesterbroederschap St. Petrus in Amsterdam en in Nederland